Start $ Om Sylan $ Plante og dyreliv

Plante- og dyreliv

Den rike vegetasjonen i Sylan gjorda at deler av området ble fredet som landets første botaniske naturpark i 1917. Det er registrert hele 331 karplanter.
Den store variasjonen skyldes sammensetningen mellom ulike vegetasjonssoner, geologiske- og klimatiske forhold. Vi kan finne både kystplanter og østlige arter. I høgfjellet skiller Sylmassivet seg ut med kalkrike bergarter. Det er mye myr i Sylan. Myrområdene varierer sterkt både i utforming og vegetasjon. Fuglelivet i Sylan er rikt. Myrene og naturreservatene Sankkjølen og Rangeldalen er viktige leveområder for ender og våtmarksfugler.
Det er observert 23 ulike pattedyrarter. Jerv, rein og fjellrev er karakterarter i Sylan.

Start $ Om Sylan $ Plante og dyreliv

Plante- og dyreliv

Den rike vegetasjonen i Sylan gjorda at deler av området ble fredet som landets første botaniske naturpark i 1917. Det er registrert hele 331 karplanter. Den store variasjonen skyldes sammensetningen mellom ulike vegetasjonssoner, geologiske- og klimatiske forhold. Vi kan finne både kystplanter og østlige arter. I høgfjellet skiller Sylmassivet seg ut med kalkrike bergarter. Det er mye myr i Sylan. Myrområdene varierer sterkt både i utforming og vegetasjon. Fuglelivet i Sylan er rikt. Myrene og naturreservatene Sankkjølen og Rangeldalen er viktige leveområder for ender og våtmarksfugler. Det er observert 23 ulike pattedyrarter. Jerv, rein og fjellrev er karakterarter i Sylan.

Planter

I Sylmassivet finner du en svært variert fjellvegetasjon med innslag av rike og truete vegetasjonstyper, blant annet rike våtsnøleier. Her finner du både kystarter, som rome og bjønnkam og østlige arter, som dvergtettegras, bleikmyrklegg og kongsspir. Av mer kalkkrevende arter kan du finne issoleie og reinrose. Høgfjellsområdene i Sylan med mange flerårige snøfonner gjør at man fortsatt kan finne betydelige arealer med den truede vegetasjonstypen rikt våtsnøleie. Denne vegetasjonstypen trues av opptørking på grunn av klimaendringene.

 

Dyreliv

Reinen er tilstede gjennom hele året. Langs vassdragene kan du se spor etter beverens aktiviteter, og oterens spor i snøen på vandring mellom åpent vann. Av de store rovdyrene er jerven mest vanlig. Den vandrer ofte alene over store områder. Selv om den er liten av vekst, kan den felle et bytte som er større enn seg selv. Fjellreven yngler flere steder i landskapsvernområdet.

Les mer om fjellreven

Dyreliv

Reinen er tilstede gjennom hele året. Langs vassdragene kan du se spor etter beverens aktiviteter, og oterens spor i snøen på vandring mellom åpent vann. Av de store rovdyrene er jerven mest vanlig. Den vandrer ofte alene over store områder. Selv om den er liten av vekst, kan den felle et bytte som er større enn seg selv. Fjellreven yngler flere steder i landskapsvernområdet.

Les mer om fjellreven

Fugleliv

Fjellrypa og lirypa er vanlige gjennom hele året. Om våren preger gjøken, dobbeltbekkasin og blåstrupen Sylan med spill og sang. Både jaktfalk og kongeørn er rovfugler som kan finnes i verneområdet. Allerede i slutten av mars starter de hekkingen. Disse artene er sårbare for forstyrrelser. I Sylan vil du også kunne oppleve storlom, heilo, trane og myrhauk.

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 Steinkjer
Tlf. 73 19 93 11

E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Nasjonalparkstyrets nettside : www.nasjonalparkstyre.no

Flere kontaktvalg

Det du sender til  nasjonalparkstyret, går først til postmottaket til Statsforvalteren i Trøndelag og blir automatisk arkivert og søkbart i den offentlige elektroniske postjournalen (eInnsyn). Nasjonalparkforvaltere håndterer deretter saken videre.

Har du spørsmål som ikke gjelder en konkret søknad, kan du henvende deg til en av nasjonalparkforvalterne direkte. Det kan også være greit å ta kontakt med nasjonalparkforvalterne før du skriver søknader for å få nødvendig informasjon.

Også det du sender nasjonalparkforvalterne, blir arkivert og søkbart i eInnsyn dersom det er relevant for saken.

Lars Slettom – lasle@statsforvalteren.no – 73 19 93 11 - nasjonalparkforvalter

Marit Sophie Berger – fmtlmsb@statsforvalteren.no – 73 19 92 20 - nasjonalparkforvalter