Start $ Om Sylan

Om Sylan

Det mektige Sylmassivet rager høyt omgitt av langstrakte vidder, store myrområder og vassdrag. Sylan er kjent for sin store variasjon i vegetasjon og rike biotoper for våtmarksfugl. Den sjeldne fjellreven lever også her. I Sylan kan du ha gode naturopplevelser både sommer og vinter.

Start $ Om Sylan

Om Sylan

Det mektige Sylmassivet rager høyt omgitt av langstrakte vidder, store myrområder og vassdrag. Sylan er kjent for sin store variasjon i vegetasjon og rike biotoper for våtmarksfugl. Den sjeldne fjellreven lever også her. I Sylan kan du ha gode naturopplevelser både sommer og vinter.

Hvorfor landskapsvern

Landskapsvernområdet ble opprettet i 2008 for å ta vare på et egenartet og vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av menneskelig aktivitet. Sylan er kjent for sin store variasjon i vegetasjon og rike biotoper for våtmarksfugl.

Sylan og Helagsfjällen på svensk side utgjør et viktig leveområde for den sterkt truede fjellreven. Sylan er et levende samisk kulturlandskap.

 

Plante- og dyreliv

Den rike vegetasjonen i Sylan gjorda at deler av området ble fredet som landets første botaniske naturpark i 1917. Det er registrert hele 331 karplanter. Den store variasjonen skyldes sammensetningen mellom ulike vegetasjonssoner, geologiske- og klimatiske forhold. Vi kan finne både kystplanter og østlige arter. I høgfjellet skiller Sylmassivet seg ut med kalkrike bergarter.

Les mer om plante og dyreliv

Plante- og dyreliv

Den rike vegetasjonen i Sylan gjorda at deler av området ble fredet som landets første botaniske naturpark i 1917. Det er registrert hele 331 karplanter. Den store variasjonen skyldes sammensetningen mellom ulike vegetasjonssoner, geologiske- og klimatiske forhold. Vi kan finne både kystplanter og østlige arter. I høgfjellet skiller Sylmassivet seg ut med kalkrike bergarter.

Les mer..

Seterdrift

I Sylan er det mange utmarksslåtter, og noen steder kan du fortsatt se høystakkpålen stå i myrene som vitner om en svunnen tid. En periode ble det hentet dobbelt så mange høylass fra utmarka som fra innmarka. I dag er det bare på Haugvollen og Storerikvollen at det fortsatt
er småfe på seterbeite. Dette er viktig for å holde kulturlandskapet åpent. Utmarksslåttene og beite har bidratt til et mangfold i floraen i området.

 

Samisk reindrift

Sylan er et viktig beiteområde for rein. Om våren kommer Saanti Sijte / Essand reinbeitedistrikt flyttende med reinflokken fra Femund i sør, gjennom Sylan, og over til kalvingsområdene mot Meråker og Selbu i nord. Om sommeren og høsten er Sylan viktige beiteområder for reinen før den følger sin naturlige trekkvei sørover mot vinterbeitene i Femund. Noe rein kan også bli igjen i Sylan over vinteren.

Dagens reindrift er fortsatt nomadisk, men nå drives en mer ekstensiv drift me reinkjøtt som hovedpunkt.

Les mer om samisk reindrift

Samisk reindrift

Sylan er et viktig beiteområde for rein. Om våren kommer Saanti Sijte / Essand reinbeitedistrikt flyttende med reinflokken fra Femund i sør, gjennom Sylan, og over til kalvingsområdene mot Meråker og Selbu i nord. Om sommeren og høsten er Sylan viktige beiteområder for reinen før den følger sin naturlige trekkvei sørover mot vinterbeitene i Femund. Noe rein kan også bli igjen i Sylan over vinteren.

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 Steinkjer
Tlf. 73 19 93 11

E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Nasjonalparkstyrets nettside : www.nasjonalparkstyre.no

Flere kontaktvalg

Det du sender til  nasjonalparkstyret, går først til postmottaket til Statsforvalteren i Trøndelag og blir automatisk arkivert og søkbart i den offentlige elektroniske postjournalen (eInnsyn). Nasjonalparkforvaltere håndterer deretter saken videre.

Har du spørsmål som ikke gjelder en konkret søknad, kan du henvende deg til en av nasjonalparkforvalterne direkte. Det kan også være greit å ta kontakt med nasjonalparkforvalterne før du skriver søknader for å få nødvendig informasjon.

Også det du sender nasjonalparkforvalterne, blir arkivert og søkbart i eInnsyn dersom det er relevant for saken.

Lars Slettom – lasle@statsforvalteren.no – 73 19 93 11 – nasjonalparkforvalter

Marit Sophie Berger – fmtlmsb@statsforvalteren.no – 73 19 92 20 – nasjonalparkforvalter