Start $ Naturreservatene i Sylan

Naturreservatene i Sylan

Nord i Sylan landskapsvernområde ligger Sankkjølen naturreservat. Sankkjølen er ca. 24 kvadratkilometer, ble fredet i 2008 og ligger i Tydal kommune. I nord grenser Sankkjølen mot Rangeldalen naturreservat. Rangeldalen er ca. 26 kvadratkilometer stort, ble fredet i 1988 og ligger i Meråker kommune. Naturreservat er den strengeste verneformen vi har, og hvert reservat har egne vernebestemmelser.

Start $ Naturreservatene i Sylan

Naturreservatene i Sylan

Nord i Sylan landskapsvernområde ligger Sankkjølen naturreservat. Sankkjølen er ca. 24 kvadratkilometer, ble fredet i 2008 og ligger i Tydal kommune. I nord grenser Sankkjølen mot Rangeldalen naturreservat. Rangeldalen er ca. 26 kvadratkilometer stort, ble fredet i 1988 og ligger i Meråker kommune. Naturreservat er den strengeste verneformen vi har, og hvert reservat har egne vernebestemmelser.

Rangeldalen naturreservat
Sankkjølen naturreservat

Sankkjølen naturreservat

Sankkjølen naturreservat omfatter et stort, sammenhengende og intakt myrområde. Innslag av ulike myrtyper, bl.a. palsmyr, gjør området særlig interessant. Sylan har høy botanisk verdi og i de kalkrike områdene er fjellfloraen spesiell. Her finnes for eksempel to arter, myrtust og gullmyrklegg, som er nær nordgrensa i Skandinavia i dette området. Samtidig er området svært viktig for våtmarksfugler, bl.a. svartand, havelle, smålom, trane og fjellmyrløper. Sylan er sammen med Helagsfjella og Skardsfjella et av de viktigste leveområdene for fjellrev i Skandinavia.

Vernebestemmelser: Her finne du vernebestemmelser for Sankkjølen naturreservat: 

 

Rangeldalen og Sankkjølen naturreservat omfatter store, intakte og sammenhengende myrområder med innslag av ulike myrtyper, deriblant palsmyr. Flere av disse myrområdene har internasjonal verneverdi. Områdene har stor botanisk variasjon og er viktige leveområder for våtmarksfugl som brushane, fjellmyrløper, storlom, havelle, bergand, svartand, trane mv. Myrene avløses av rike kvartærgeologiske avsetninger.

Ved kgl. res. av 11.04.2008, samtidig med opprettelsen av Sylan landskapsvernområde, ble Sankkjølen naturreservat opprettet (vedlegg 4). Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 24,2 km2. Formålet med fredningen er å bevare et stort og intakt kjølområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Kombinasjonen av store sammenhengende myrområder med stor botanisk variasjon gir Sankkjølen høy botanisk verdi. Området er viktig for en rekke våtmarksfugler, og det er rike kvartærgeologiske avsetninger i området. Sankkjølen er urørt av større tekniske inngrep og har særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde.

Til sammen utgjør Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat et areal på ca. 191 km2. 

Denne første forvaltningsplanen for Sylan landskapsvernområde, tar også for seg Sankkjølen naturreservat. I løpet av 2015 vil også forvaltning av Rangeldalen naturreservat bli overført til Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Forvaltningsplanen omfatter i første omgang ikke dette naturreservatet, men må tas inn ved første revidering.

 

Rangeldalen naturreservat

Rangeldalen naturreservat dekker et totalareal på ca. 26,0 km2. Formålet med fredningen er å bevare et stort og inntakt fjellmyrlandskap, med mange myrtyper representert, inkludert bl.a. rikmyr og mulig palsmyr. Dessuten å bevare et verdifullt område for en rekke våtmarksfugler.

Forvaltningsplanen legger retningslinjer for forvaltningen, for å sikre at naturkvalitetene over tid består i tråd med områdenes verneformål. For Sylan landskapsvernområde gis det informasjon om bakgrunnen for vernevedtaket, samt en beskrivelse av områdets natur og historie.

Her finner du vernebestemmelsene for Rangeldalen naturreservat:  

Rangeldalen naturreservat

 

Videre følger en beskrivelse av mål for forvaltningen av verneområdene i Sylan, samt utfordringer og problemstillinger forvaltningen vil møte i årene som kommer.

Vernekategorien naturreservat har som hovedregel et strengere vern enn landskapsvernområde, og forvaltningen av naturreservat vil derfor være mer restriktiv. Ved neste rullering av forvaltningsplanen skal dette bli gjort mer tydelig i de enkelte retningslinjene.

Fylkesmennene hadde tidligere forvaltningsansvar for de fleste verneområder i Norge . Tydal kommune hadde forvaltningsansvaret for både Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat fra 25.08. 2008 og til 04.04.2013. Etter dette har forvaltningsansvaret ligget hos Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan.

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 Steinkjer
Tlf. 73 19 93 11

E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Nasjonalparkstyrets nettside : www.nasjonalparkstyre.no

Flere kontaktvalg

Det du sender til  nasjonalparkstyret, går først til postmottaket til Statsforvalteren i Trøndelag og blir automatisk arkivert og søkbart i den offentlige elektroniske postjournalen (eInnsyn). Nasjonalparkforvaltere håndterer deretter saken videre.

Har du spørsmål som ikke gjelder en konkret søknad, kan du henvende deg til en av nasjonalparkforvalterne direkte. Det kan også være greit å ta kontakt med nasjonalparkforvalterne før du skriver søknader for å få nødvendig informasjon.

Også det du sender nasjonalparkforvalterne, blir arkivert og søkbart i eInnsyn dersom det er relevant for saken.

Lars Slettom – lasle@statsforvalteren.no – 73 19 93 11 - nasjonalparkforvalter

Marit Sophie Berger – fmtlmsb@statsforvalteren.no – 73 19 92 20 - nasjonalparkforvalter